Çağrı Merkezi: 0212 655 60 60

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR

İşbuSözleşmeaşağıdakitaraflararasındaaşağıdabelirtilenhükümveşartlarçerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: ALÇEYİZ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                            

ADRES: GÜNEŞLİ MAH. MAHMUTBEY CAD. NO: 193/A 34212 BAĞCILAR-İSTANBUL

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 1. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1.        SATICI BİLGİLERİ

       Ünvanı ALÇEYİZ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                            

Adres GÜNEŞLİ MAH. MAHMUBEY CAD. NO: 193/A 34212 BAĞCILAR-İSTANBUL

Telefon 0212 655 60 60

Faks 0212

Eposta info@touclove.com.tr

 1.        ALICI BİLGİLERİ Teslim edilecek kişi Teslimat Adresi Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 1.        SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan

Adres Telefon Faks

Eposta/kullanıcı adı

 1.        SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERBİLGİLERİ
 2.        Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetintemelözelliklerini(türü,miktarı,marka/modeli,rengi,adedi)SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadargeçerlidir.

7.2.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadargeçerlidir.

7.3.  Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdagösterilmiştir.

 

 

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı Teslimat Adresi Teslim Edilecek kişi

 

Fatura Adresi Sipariş Tarihi Teslimat tarihi Teslim şekli

 

7.4.    Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafındanödenecektir.

 1.       FATURA BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan Adres

Telefon Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

 

 

 1.       GENELHÜKÜMLER

9.1.  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödemeşekliileteslimatailişkinönbilgileriokuyup,bilgisahibiolduğunu,elektronikortamdagerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,mesafelisatışsözleşmesininkurulmasındanevvel,SATICItarafındanALICI'yaverilmesi

gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.  Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nıngösterdiğiadrestekikişive/veyakuruluşateslim edilir.BusüreiçindeürününALICI’yateslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkısaklıdır.

9.3.  SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esaslarıdâhilindeifaetmeyi,hizmetkalitesinikoruyupyükseltmeyi,işinifasısırasındagereklidikkatve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüteder.

9.4.  SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarikedebilir.

9.5.  SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içindeyazılıolaraktüketiciyebildireceğini,14günlüksüreiçindetoplambedeliALICI’yaiadeedeceğini kabul, beyan ve taahhüteder.

 

9.6.  ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüteder.

9.7.  ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veyakuruluşa

tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8.  SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsaliile

değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu

tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9.  SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisineyönelikyukarıdabelirtileniletişimfaaliyetlerindebulunabileceğinikabulvebeyanetmektedir.

9.10.  ALICI,sözleşmekonusumal/hizmetiteslim almadanöncemuayeneedecek;ezik,kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslimalınan

mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11.  ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde,SATICI,kredikartıhamilineilişkinkimlikveiletişimbilgilerini,sipariştekullanılankredikartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleritemin

 

etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12.  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nınilkbildirimiüzerinederhal,nakdenvedefatentazminedeceğinibeyanvetaahhüteder.

9.13.  ALICI,SATICI’yaaitinternetsitesinikullanırkenyasalmevzuathükümlerineriayetetmeyive bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yıbağlayacaktır.

9.14.  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarınırahatsızvetacizedicişekilde,yasalaraaykırıbiramaçiçin,başkalarınınmaddivemanevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerdebulunamaz.

9.15.  SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliğitaşımamaktadır.

9.16.  İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarındanaritutacaktır.Ayrıca;işbuihlalnedeniyle,olayınhukukalanınaintikalettirilmesihalinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkısaklıdır.

 1.    CAYMAHAKKI

10.1.  ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkinmesafeli

sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2.  Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "CaymaHakkıKullanılamayacakÜrünler"hükümleriçerçevesindekullanılmamışolmasışarttır.Bu hakkın kullanılmasıhalinde,

 1.       a)3.kişiyeveyaALICI’yateslimedilenürününfaturası,(İadeedilmekistenenürününfaturası kurumsalise,iadeederkenkurumundüzenlemişolduğuiadefaturasıilebirliktegönderilmesi

 

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 1.       b) İadeformu,
 2.       c)İadeedilecekürünlerinkutusu,ambalajı,varsastandartaksesuarlarıilebirlikteeksiksizvehasarsız olarak teslim edilmesigerekmektedir.
 3.       d)SATICI,caymabildirimininkendisineulaşmasındanitibarenengeç10günlüksüreiçerisindetoplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almaklayükümlüdür.
 4.       e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak caymahakkısüresiiçindemalınveyaürününusulüneuygunkullanılmasısebebiylemeydanagelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumludeğildir.
 5.       f)CaymahakkınınkullanılmasınedeniyleSATICItarafındandüzenlenenkampanyalimittutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptaledilir.
 6.       CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAKÜRÜNLER

ALICI’nınisteğiveyaaçıkçakişiselihtiyaçlarıdoğrultusundahazırlananvegerigönderilmeyemüsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık vehijyen

açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılmasımümkünolmayanürünler,Aboneliksözleşmesikapsamındasağlananlardışında,gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerveya

tüketiciye anında teslim edilen gayri  maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

 1.    TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİSONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundandolayı

 

temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 1.    YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı

yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 1.    a)6502sayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanun’un68.Maddesigereğideğeri2.000,00(ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakemheyetlerine,
 2.    b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakemheyetlerine,
 3.    c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TLile

3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI

tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: ALÇEYİZ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                            

ALICI:

TARİH: